Cập nhật thứ 6 ngày 12tháng 08 năm 2011

Các lớp sơ cấp :

A9: bài 19 lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 3,5,chủ nhật. .Giáo viên : Thầy Hưng. Số học viên 8.

A10: bài 15+lịch học 17h50đến 19h20 thứ 2,4,6. .Giáo viên : Cô Huệ . Số học viên 16.

A11: bài 13+ lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. .Giáo viên : Co Thu. Số học viên 26.

A12: bài 12 lịch học 17h50đến 19h20 thứ 3,5,chủ nhật. .Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu. Số học viên 24.

A13: bài 7- lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 3,5,Chủ nhật. .Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu. Số học viên 26.

A14: bài 4- lịch học 17h50đến 19h20 thứ 2,4,6. .Giáo viên : Thầy Phạm Dương Châu . Số học viên 26.

A15 :bài 1- :lịch học 19h40 đến 21h10 thứ 2,4,6. Giáo viên: Thầy Phạm Dương Châu. Số học viên 28

Các lớp Quyển 2

A6: bài 26+ GV : Cô Trang A– lịch học 2-4-6 : học 17h50 đến 19h20. Số học viên 16.
.
A7: bài 22- GV : Cô Huệ– lịch học 2-4-6 : học 19h40 đến 21h10. Số học viên 12.

A8 bài 27 GV : Thầy Hưng– lịch học 3-5-chủ nhật : học 17h50 đến 19h20. Số học viên 8.


Các lớp Quyển 3 :

A96 bài 38+ GV Trang A - lịch học 3-5-chủ nhật : 17h50 đến 19h20. Số học viên 11.

A99 bài 36- GV Trang C - lịch học 2-4-6 : 19h40-21h10 Số học viên 12.


Các lớp quyển 5:

A84+85 :bài 69 GV: Cô Trang C: lịch học 3-5-Chủ nhật: 19h40-21h10 - Số học viên : 05