PAD-Script 101.254aCó một tấn PAD tập tin mà bạn có thể cập nhật mỗi khi thay đổi định dạng PAD? Kịch bản này ít sẽ giúp bạn tránh những rắc rối bằng cách tự động xây dựng PAD tập tin từ một mẫu PAD. Bạn chỉ cần cập nhật các mẫu sử dụng PADGen và tất cả các file PAD sẽ được cập nhật! Tuyệt vời cho những người có rất nhiều và rất nhiều các tập tin PAD! Cũng tự động cập nhật Dung dựa trên kích thước thực tế của tập tin như vậy có thực sự là không nhiều còn lại để bạn làm nhưng giữ các ứng dụng viết Yêu cầu:. [không có (4) [] (5)] download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/477