CÔNG TY TNHH D
CH V BO V VIT
43/2A Ph
m Văn Chiêu, Phường 8, Qun Gò Vp, TPHCM
Tel: (08)666739934 - Tel: 0986.582.884
http://baoveviet.com

CUNG C
P BO V CHUYÊN NGHIP VI
1. M
c Phí Dch v Bo v chuyên nghiêp phù hp vi mi đối tượng khách hàng 2. Công ty TNHH Dich v Bo v Vit là mt trong nhng Công ty đầu tiên mua Bo Him ri ro v ngh nghip cho Quý khách hàng có giá tr bi hoàn lên ti 1.500.000.000ð/01 v tn tht 3. Nhân viên bo vđược trang bđồng phc, trang thiết b h tr An ninh ðc bit,vi phong cách làm vic lch s, hiu qu s 4. Ngoài vic x lý s c, PCCC nhanh và hiu qu cao ca cong ty bao vechuyên nghip chúng tôi có ði kim tra ðiu lnh và ði cõ ðng luôn giám sát h tr 24/24h ti tt c các mc tiêu 5. Nhân viên bo v ca chúng tôi không can thip vào công vic ni b, chp hành nghiêm chnh ni quy hot ðng 6. Ch huy mc tiêu luôn cp nht thông tin v an ninh, an toàn ti mc tiêu, báo cáo thýng xuyên cho Quý khách hàng theo ðnh k 7. Công ty có quan h ngoi giao tt vi chính quyn ða phýõng, xây dng phýõng án khn cp, h tr, ph hp, tãng cýng lc lýng Quý khách có nhu cu Bo v, hãy tham kho:
CÔNG TY TNHH D
CH V BO V VIT
43/2A Ph
m Văn Chiêu, Phường 8, Qun Gò Vp, TPHCM
Tel: (08)666739934 - Tel: 0986.582.884
http://baoveviet.com

CUNG C
P BO V CHUYÊN NGHIP VI
1. M
c Phí Dch v Bo v chuyên nghiêp phù hp vi mi đối tượng khách hàng 2. Công ty TNHH Dich v Bo v Vit là mt trong nhng Công ty đầu tiên mua Bo Him ri ro v ngh nghip cho Quý khách hàng có giá tr bi hoàn lên ti 1.500.000.000ð/01 v tn tht 3. Nhân viên bo vđược trang bđồng phc, trang thiết b h tr An ninh ðc bit, hin ði vi phong cách làm vic lch s, hiu qu s 4. Ngoài vic x lý s c, PCCC nhanh và hiu qu cao ca cong ty bao vechuyên nghip chúng tôi có ði kim tra ðiu lnh và ði cõ ðng luôn giám sát h tr 24/24h ti tt c các mc tiêu 5. Nhân viên bo v ca chúng tôi không can thip vào công vic ni b, chp hành nghiêm chnh ni quy hot ðng 6. Ch huy mc tiêu luôn cp nht thông tin v an ninh, an toàn ti mc tiêu, báo cáo thýng xuyên cho Quý khách hàng theo ðnh k 7. Công ty có quan h ngoi giao tt vi chính quyn ða phýõng, xây dng phýõng án khn cp, h tr, ph hp, tãng cýng lc lýng Quý khách có nhu cu Bo v, hãy tham kho: