Phân loại Khách hàng để có định hướng kinh doanh chính xác và hiệu quả, giảm thiểu việc chào hàng cho những Khách hàng thực sự không có nhu cầu mua sản phẩm.Phân loại Khách hàng, Lập kế hoạch Marketing.
Hệ thống hỗ trợ lựa chọn các Khách hàng theo một tiêu chí nào đó, người dùng có thể thiết đặt các tiêu chí phân loại như: Khách hàng tiềm năng, Khách hàng cần quan tâm đặc biệt... và chuyển vào kế hoạch Marketing nào đó, từ đó phát triển kế hoạch chào hàng và bán hàng đến các Khách hàng đó.

Bạn nên lập kế hoạch với tên các kế hoạch tương ứng với đối tượng Khách hàng và loại sản phẩm dự định bán để đảm bảo luôn nắm bắt chính xác thông tin trong các kế hoạch của mình.


Từ các kế hoạch kinh doanh của mình, bạn có thể xác định các phương thức bán hàng, kênh sử dụng để bán hàng và các công cụ bán hàng – danh mục phương thức bán hàng, kênh bán hàng và công cụ bán hàng được các đơn vị tự định nghĩa hoặc NT định nghĩa sẵn cho quý vị.


Trong các kế hoạch bán hàng, bạn cũng có thể lựa chọn những nhóm sản phẩm dự định chào hàng, từ đó các kế hoạch hỗ trợ bạn chào hàng đúng loại đến Khách hàng cần loại hàng đó.


Chỉ tiêu doanh số trong các kế hoạch là điều cần thiết, nó giống như nhiệm vụ bán hàng của cấp trên giao cho nhân viên kinh doanh và nó cũng đồng thời là 1 con số do bạn đặt ra để phấn đấu đạt được mục đích bán hàng của mình.


Khi một kế hoạch được chỉ định bắt đầu từ 1 ngày nào đó đã được thực hiện, tình hình thực tế không hẳn được như ý muốn của các nhân viên được giao nhiệm vụ thực hiện kế hoạch đó – hệ thống hỗ trợ các đánh giá, nhận xét của những ai quan tâm đến kế hoạch – từ đó các nhân viên tham gia kế hoạch sẽ nhận được những góp ý, gợi ý để phát triển kế hoạch tốt đơn.


Đứng ở góc độ quản lý, lãnh đạo có thể lập kế hoạch bán hàng mới, có thể xem danh sách các kế hoạch, có thể nhận xét – đánh giá và xem danh sách các kế hoạch, từ đó có thể có định hướng đúng đắn khi lập thêm các kế hoạch phát triển bền vững.