Ariolic Disk Scanner 1,4Disk Scanner là một tiện ích nhỏ miễn phí để kiểm tra ổ đĩa cứng cho các lỗi đọc. Đĩa đọc lỗi có thể là điển hình đầu tiên dấu hiệu của sự thất bại đĩa có thể. Ariolic Disk Scanner làm cho một khu vực nguyên liệu đọc kiểm tra của ổ đĩa cứng và cho thấy kết quả như là một hình ảnh của đĩa cứng của bạn, nơi mà các cụm, tốt và xấu đã đánh dấu, vì vậy bạn có thể xem tình trạng của đĩa cứng của bạn trong nháy mắt.
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1388