E-Mail trích phần mềm để có được địa chỉ e-mail từ các tập tin văn bản, HTML, vv 9,0Phần mềm này chiết xuất từ e-mail từ bất kỳ số lượng tập tin mà bạn chọn. Bạn có thể chọn để tự động loại bỏ các bản sao e-mail, chọn hay không, bạn muốn sắp xếp chúng, và sau đó tùy chọn lưu chúng như là một tập tin. Bạn cũng có thể chọn loại định dạng để lưu chúng trong (tức là, tập tin csv, mỗi dòng, hay bất kỳ loại phân cách khác.) Yêu cầu:. [( 3) [na] (4)] Có gì mới trong phiên bản này: Không áp dụng
download ở đây
download ở đây
[] (16) tải về tại đây </a>
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1528