phần mềm Từ điển JAVA cài cho các loại máy có hỗ trợ JAVA , có rất nhiều ngôn ngữ cho bạn.


http://dictionarymid.sourceforge.net/dict.html