Than 1,0Tính cách sẽ kéo dài than tại Mỹ cho các giả định tỷ giá
của sự tăng trưởng trong tiêu thụ. Tiểu dụng này sẽ giúp debunk một lớn
"nói dối chân thật" mà vận động than đã được nói. Họ nói rằng
có đủ than để qua 200 năm. Điều này đúng * * chỉ khi tiêu thụ
vẫn hoàn toàn bằng phẳng, thậm chí không tăng để chiếm thêm
dân số. Đây không phải là rất có thể xảy ra Yêu cầu:. Nhu cầu Java 1.5 + gì mới trong phiên bản này: phát hành ban đầu
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/287