Hủy bỏ hoặc xóa dòng lặp lại hoặc trùng lặp từ hoặc khoảng trắng từ nhiều tập tin phần mềm 9,0Hủy bỏ hoặc xóa dòng lặp lại hoặc trùng lặp từ hoặc khoảng trắng từ softwareRemove nhiều file trùng lặp, trùng lặp dòng, trùng lặp từ, khoảng trắng dư thừa và nhiều hơn nữa từ một hay nhiều tập tin văn bản khác nhau. Tạo một tập tin sao lưu, hay ghi đè lên file hiện có với phần mềm này. Với phần mềm này, bạn có thể dễ dàng: * Chọn một bó của các tập tin để truy cập đệ quy và gỡ bỏ bản sao từ * Chỉ định các loại bản sao để loại bỏ * Chỉ định một danh sách từ và / hoặc danh sách ký tự mà bạn muốn loại bỏ * Plus nhiều hơn nữa [! (0)] Yêu cầu: na [(4) [] (5)] Có gì mới trong phiên bản này: Không áp dụng
download ở đây
download ở đây
tải về ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1582