Windows Tweaker XP Vista để thay đổi các thiết lập registry 9,0
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1591