NET 2.0 nguồn 2.9.3948.Tài nguyên. NET là một phần mềm miễn phí. Một tiện ích dễ dàng nhúng vào các nguồn lực làm mới hình ảnh trong một hội đồng NET.. Một công cụ độc lập mà không cần cài đặt Yêu cầu:. Net Framework 2.0 hoặc cao hơn
[(6. )] download ở đây </a>
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/628