Brothers Of Heaven 1,2Chúng tôi luôn luôn muốn cho mọi người thấy ánh sáng,
nhưng chúng tôi chỉ là những đám mây. Nhưng ngày nay người cố vấn của chúng tôi
kêu gọi chúng ta cho một nhiệm vụ đặc biệt ... là gì?
Một thanh kiếm? Ông đã cho chúng tôi một thanh kiếm ... tình hình
là nhận phức tạp. Pure ác
đã thấm vào thế giới của chúng tôi, ở khắp mọi nơi,
thậm chí trong ánh sáng của một ngọn đèn treo
mà không đưa ra ánh sáng ấm áp hơn.
Một thách thức lớn đang chờ chúng ta .
Những cơn gió ấm sẽ đưa chúng ta tới trong cuộc hành trình của chúng tôi Yêu cầu: Windows 95/98/ME/2000/NT / XP/2003, 16 MB RAM, Pentium-133 MHz, 2 MB ổ cứng trống Có gì mới trong phiên bản này:. - New Version
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1513