tin hay "ư "ự tin... "ổ i lo ạ n"
Con trai luôn b ị h ấ p d ẫ n b ở i nh ữ ng cô nàng đ ặ c bi ệ t, “h ơ i h ư 1 tí” và s ẵ n sàng n ổ i lo ạ n đ ể cu ộ c s ố ng b ớ t t ẻ nh ạ t. V ậ y lý do khi ế n teenboy "ờ m ắ t"
Nói là h ư , nh ư ng h ọ không ph ả i lo ạ i con gái ăn ch ơ i th ờ i trang thác lo ạ n đâu nhé. Nh ữ ng cô gái thu ộ c “th ế h ệ m ớ i” luôn khi ế n con trai c ả m th ấ y v ừ a thích, v ừ a n ể vì s ự khôn khéo c ủ a mình.
Ch ủ đ ộ ng và cá tính
Có s ẵ n “v ị th ế ” là s ự ngoan ngoãn, gia giáo đ ượ c rèn giũa k ỹ l ưỡ ng t ừ gia đình, nh ư ng đôi lúc gái ngoan l ạ i đánh m ấ t s ự thiên v ị c ủ a con trai khi các nàng t ỏ ra quá r ụ t rè. Ng ườ i yêu b ả o gì thì nghe răm r ắ p, h ỏ i gì thì “Anh quy ế t đ ị nh đi, anh ch ọ n đi, em không bi ế t”. Con trai có c ả m giác nh ư đang “xách” bên mình m ộ t con búp bê “g ọ i d ạ b ả o vâng”, đ ố dám “b ậ t”.
Nh ư ng gái h ư thì khác h ẳ n nhé! Luôn luôn nhìn th ấ y cá tính m ạ nh m ẽ trong con ng ườ i h ọ . Các nàng th ẳ ng th ắ n ngay t ừ l ầ n g ặ p đ ầ u tiên nên con trai bi ế t h ọ thích gì, c ầ n gì. H ơ n n ữ a, vì có ti ế ng nói không ch ỉ trong yêu đ ươ ng mà c ả nh ữ ng m ố i quan h ệ gia đình, b ạ n bè khác nên các nàng th ườ ng r ấ t ch ủ đ ộ ng. Ở bên h ọ , con trai đi t ừ ng ạ c nhiên này đ ế n thú v ị khác nh ờ s ự ch ủ đ ộ ng ấ y phu nu lam dep .

Nh ư Minh Hà (sinh năm 1991), hi ệ n đang là c ộ ng tác viên đ ắ t giá v ớ i nhu ậ n bút không d ướ i 7 tri ệ u/tháng c ủ a nhi ề u t ạ p chí dành cho teen l ẫ n ng ườ i l ớ n. Nhìn qua thì cô nàng không h ề “lành” chút nào, tóc xoăn, móng tay đ ắ p gel sành đi ệ u và lúc nào cũng gu ố c cao ng ấ t ng ưở ng, t ố i cu ố i tu ầ n lên bar ch ơ i, cafe v ớ i b ạ n bè hàng ngày. Th ế mà các chàng thích Hà nhi ề u không k ể h ế t, b ở i cá tính m ạ nh m ẽ , “làm đ ượ c ch ơ i đ ượ c”, h ơ n n ữ a l ạ i bi ế t cách s ố ng nên b ấ t c ứ ai ch ơ i cùng đ ề u quý m ế n, tôn tr ọ ng Hà. Xung quanh Hà luôn có b ạ n bè và ch ẳ ng bao gi ờ có t ừ “t ẻ nh ạ t” trong t ừ đi ể n s ố ng.
Em không ph ả i ti ể u th ơ !
tapchilamdep “Eo, con này là con gì mà kinh th ế !”, “Khi ế p, mùi s ợ quá em không ch ị u n ổ i”... Gái ngoan có l ẽ đ ượ c bao b ọ c k ỹ quá nên ra đ ườ ng th ấ y con chu ộ t cũng s ẵ n sàng lăn đùng ra ng ấ t. Ng ồ i ăn bún ch ả ngoài v ỉ a hè thì ph ẩ y tay liên t ụ c đ ể đ ỡ mùi th ị t n ướ ng, hay lau gi ấ y ăn liên t ụ c khi cái gh ế ch ẳ ng có v ế t b ẩ n, khi ế n ch ủ quán nhìn c ả 2 v ớ i ánh m ắ t “đ ạ n aka”. Trong m ắ t các ti ể u th ư nhà lành, không đâu hoàn h ả o và s ạ ch s ẽ b ằ ng nhà mình nên đi ra đ ườ ng g ặ p chuy ệ n gì l ạ l ẫ m, các nàng ít khi thích ứ ng k ị p. Lúc đ ầ u thì còn ch ị u đ ượ c, nh ư ng v ề sau con trai đâm s ợ và ng ạ i m ỗ i khi r ướ c ti ể u th ư ra đ ườ ng.
"ư "ế t cách khi ế n mình đ ẹ p và h ấ p d ẫ n h ơ n
trong m ắ t con trai ( Ả nh minh h ọ a)
Vì là gái ngoan nên các nàng s ợ nh ấ t b ị ph ụ huynh... tóm, nh ư ng l ạ i v ẫ n mu ố n duy trì tình yêu. L ắ m nàng còn s ợ đ ế n phát khóc n ế u nh ư ng ườ i yêu l ỡ tay ôm m ộ t cái ngoài ph ố vì s ợ b ố m ẹ (b ạ n b ố m ẹ , nhân viên c ủ a b ố m ẹ ) nhìn th ấ y. Nh ư ng n ế u con trai quy ế t đ ị nh ch ấ m d ứ t tình c ả m thì còn lâu nàng m ớ i đ ồ ng ý nhé.
Còn gái h ư , h ọ ch ẳ ng d ạ i gì s ố ng ki ể u cách đ ể m ọ i ng ườ i đâm ghét. C ự c kỳ hòa đ ồ ng, ít khi kêu ca v ề xã h ộ i bên ngoài b ở i có kêu cũng ch ẳ ng gi ả i quy ế t đ ượ c gì. Vì th ế h ọ ch ọ n cách s ố ng chung v ớ i m ọ i v ấ n đ ề . Con trai s ẽ th ấ y tho ả i mái vô cùng khi ở bên m ộ t cô gái không bao gi ờ m ở mi ệ ng ra là “Eo ôi!”.
L ạ i thêm hi ể u bi ế t v ề xã h ộ i nên các nàng bi ế t rõ cái gì nên và không nên trong chuy ệ n yêu đ ươ ng. Không t ừ ch ố i nh ữ ng cái ôm hay n ụ hôn, gái h ư nhi ề u khi còn ch ủ đ ộ ng th ể hi ệ n tình c ả m v ớ i ng ườ i yêu, mi ễ n sao không quá l ố là đ ượ c. Ở bên h ọ , con trai đ ượ c c ả m nh ậ n rõ nh ấ t th ế nào g ọ i là yêu, ch ứ không “chán d ầ n đ ề u” khi b ị kìm k ẹ p bên các ti ể u th ư ngoan ngoãn.
Luôn h ấ p d ẫ n vì t ự tin
Đ ố gái ngoan dám m ặ c áo h ơ i tr ễ c ổ ho ặ c qu ầ n sooc ng ắ n ra đ ườ ng đ ấ y, m ặ c dù h ọ có vòng 1 khá chu ẩ n và đôi chân dài tăm t ắ p. Lý do muôn th ủ a: “Là con gái thì ph ả i n ề n nã, kín đáo. H ở hang là h ư h ỏ ng!” không bào ch ữ a đ ượ c cho v ấ n đ ề b ị m ấ t t ự tin c ủ a gái ngoan. Thích m ặ c m ộ t chi ế c áo 3 l ỗ ch ế t đi đ ượ c, nh ư ng l ạ i s ợ b ị g ầ y. Thích m ặ c váy m ỏ ng 1 chút, nh ư ng lo b ị soi mói ch ỉ tr ỏ . Ho ặ c l ạ i s ợ c ơ th ể mình x ấ u xí m ặ c vào ch ỉ t ổ x ấ u h ơ n. Các nàng ch ẳ ng bao gi ờ dám đi ệ u đàng phá cách mà ch ỉ s ợ phái kia trông th ấ y nh ữ ng n ỗ i lo s ợ ng ớ ng ẩ n v ề ngo ạ i hình. Th ế thì b ả o sao ch ẳ ng l ọ t vào “t ầ m ng ắ m” c ủ a con trai đ ượ c.
Tag:tin tuc trong ngay hom nay|tin bong da 24h
Trong khi đó, m ộ t cô nàng bi ế t cách ăn m ặ c và bi ế t làm cho mình đ ẹ p lên luôn hi ể u r ằ ng con trai s ẽ không r ờ i m ắ t n ổ i. T ự tin đã quy ế t đ ị nh t ớ i 80% phong cách c ủ a b ạ n r ồ i, v ậ y thì d ạ i gì mà không khoe khéo nh ữ ng đi ể m m ạ nh c ủ a mình? Nh ữ ng cô nàng “h ư 1 tí” bi ế t cách đ ể che đi vòng 1 không hoàn h ả o, nh ư ng l ạ i khoe h ế t c ỡ đôi chân v ừ a tr ắ ng v ừ a dài khi ế n các chàng ng ấ t ngây.
Có khuy ế t đi ể m đâu ph ả i là vi ệ c gì đó quá kinh kh ủ ng, ch ỉ c ầ n đ ủ thông minh đ ể “v ừ a khoe, khéo che” thôi mà. Con trai d ễ “b ị yêu” khi g ặ p nh ữ ng cô nàng hi ể u mình không hoàn h ả o nh ư ng v ẫ n t ự tin đ ể show ra nét đ ẹ p và khi ế n mình h ấ p d ẫ n h ơ n.
http://cuocsongthuongnhat.com/dienda...d.php?t=292271