Atomic Thời gian Synchronizer 5.3.22Atomic Thời gian Synchronizer là một tiện ích hữu ích và tiện dụng để giữ cho đồng hồ máy tính của bạn chính xác

Nó định kỳ kiểm tra và đồng bộ hóa đồng hồ máy tính của bạn với NIST máy chủ thời gian nguyên tử, hoặc đồng bộ hóa thời gian giữa các máy tính.. Có gì mới trong phiên bản này: Các cải tiến
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/373