Chum nước 1.1.0Trong trò chơi này bạn có một bình nước 5 lít và một lít nước 7 bình, nhiệm vụ của bạn là biện pháp trong 6 lít nước bằng cách sử dụng hai lọ. Vấn đề này thực sự là không quá khó Yêu cầu:. NET Framework 2.0
tải về. ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/743