Spider Web 1.1.0Trong trò chơi này, bạn cần phải kiểm soát và nhện để bắt ong. Bạn bắt ong bằng cách di chuyển xung quanh để tạo ra một trang web. Khi bạn di chuyển con nhện và phân chia màn hình thành hai phần, trang web sẽ được hình thành trong một phần nhỏ hơn và những con ong trong nó sẽ bị bắt. Nếu dòng là bị hỏng trước khi web được hoàn tất, bạn mất một cuộc sống và bạn cần phải bắt đầu lại Yêu cầu:. NET Framework 2.0 [(. 4) [] (5)] download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/916