Hệ thống tập tin thư viện Dialogs 2.1.3.5786
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1516