VCS VideoPort 3.1.0
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/439