MS Word Extract dữ liệu và văn bản từ nhiều tài liệu Word Phần mềm 9,0Nếu bạn muốn biết làm thế nào để trích xuất dữ liệu và văn bản từ nhiều từ các tài liệu MS, sau đó phần mềm này là dành cho bạn! (Nghĩa là, MS WORD 2000, 2007, vv). Với phần mềm này, bạn có thể: * Dễ dàng lựa chọn một số tài liệu từ ms mà bạn muốn trích xuất dữ liệu khác nhau và các văn bản từ. * Bạn có một số tiêu chí lựa chọn để chọn dữ liệu từ các tập tin từ MS, chẳng hạn như bao gồm cả dòng với các cụm từ cụ thể, trừ các tuyến với các cụm từ cụ thể * Bạn cũng có thể chọn dữ liệu xuất hiện trên số dòng nhất định, trích xuất dữ liệu xuất hiện giữa các khối của văn bản * Bạn cũng có thể thực hiện so sánh trường hợp nhạy cảm trong các tài liệu Microsoft Word * Chỉ định file xuất ra định dạng (ví dụ, bằng cách sử dụng một cấu trúc hiện có tên tập tin hoặc của riêng bạn cho các văn bản msword) * Hoặc, sản lượng tất cả các dữ liệu vào file lớn! Yêu cầu: na Có gì mới trong phiên bản này: Không áp dụng
download ở đây
[] (13) tải về tại đây </a>
[download] (16) ở đây </a>
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1562