Wise Album Creator 3.5.2Wise Album Creator được thiết kế để tạo ra các đĩa phim CD, Super Video CD và tập tin Mpeg với Mpeg-1 / 2 cho các bức ảnh của bạn. Bạn có thể sử dụng phần mềm này để tổ chức các bức ảnh của bạn trong máy tính của bạn để album một. Sau đó, bạn có thể thêm tên, mô tả, backgournd, ngày tạo ra cho mỗi hình ảnh và điều chỉnh hình ảnh của bạn theo cách dễ dàng. Để sản xuất album, bạn có thể chọn VCD, SVCD, MPEG file được tạo ra Yêu cầu:. Intel CPU với 400 MHz và MMX, hoặc AMD CPU 450 MHz và 3DNow! hoặc cao hơn, 61m, 20M hdd Có gì mới trong phiên bản này: * cố định một số vấn đề với các ổ ghi VCD SVCD. * Địa chỉ: Super Video CD mã hóa và hỗ trợ ghi đĩa. * Thay đổi:. Thay đổi các chức năng đăng ký
download ở đây
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1492