Thực hiện 24 1.1.0Trong trò chơi này, bạn có 4 thẻ, và bạn được yêu cầu sử dụng các 4 card và các dấu hiệu số học để tạo ra một công thức cho phép 24. A là 1, J là 11, Q là 12, K là 13. Bạn có thể sử dụng thêm, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc trong các công thức, và cả bốn thẻ phải được sử dụng Yêu cầu:. NET Framework. 2.0
download ở đây
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/721