Thêm và nối thêm dữ liệu và các văn bản và các ký tự nhiều tập tin văn bản 9,0
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/1609