Máy tính 2,6 Biorhythms
Tham khảo thêm ở đây:
Code:
http://vi.soft444.com/phanmem/275