-------------------
lan nay fai chem manh tay moi dc