Nội dung phương pháp tính giá thành sản phẩm


Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh chính, căn cứ vào đặc điểm sản xuất, yêu cầu quản lý về giá thành thông qua dich vu ke toan tron goi , kế toán có thể lựa chọn các hệ thống tính giá thành như sau:

- Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế.
- Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế kết hợp với chi phí ước tính.
- Tính giá thành sản phẩm theo chi phí định mức.
Trong phạm vi chương trình này, chúng tôi chỉ trình bày hệ thống tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế, hai, hệ thống phương pháp còn lại sẽ được trình bày trong môn kế toán chi phí (Kế toán quản trị).

Tính giá thành sản phẩm theo chi phí thực tế có các phương pháp sau:

1. Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp (Phương pháp giản đơn):
Phương pháp này thường được áp dụng đối với những quy trình công nghệ giản đơn, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất cũng là đối tượng tính giá thành sản phẩm.

Nếu phân xưởng sản xuất từ 2 loại sản phẩm trở lên, trước khi kết chuyển để tổng hợp chi phí sản xuất phát sinh và tính z của từng sản phẩm, cần phải phân bổ chi phí sản xuất theo tiêu thức phù hợp.

4. Tính giá thành theo phương pháp đơn đặt hàng
Phương pháp này được áp dụng cho những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm, lao vụ theo đơn đặt hàng của khách hàng. Từng đơn đặt hàng là đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và cũng là đối tượng tính Z.

Z của từng đơn đặt hàng là toàn bộ cho chi phí sản xuất phát sinh kể từ lúc bắt đầu thực hiện cho đến lúc hoàn thành, hay giao hàng cho Khách hàng.

2. Tính giá thành theo phương pháp hệ số:
Phương pháp này được áp dụng khi trong cùng một quy trình sản xuất tạo ra nhiều loại sản phẩm chính, giữa chúng có hệ số quy đổi. Để xây dựng hệ số quy đổi người ta chọn một sản phẩm nào đó làm sản phẩm chuẩn, và sản phẩm chuẩn này có hệ số.

Đặc điểm tổ chức kế toán: đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là nhóm sản phẩm, đối tượng tính z là từng loại sản phẩm.

3. Tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ
Phương pháp này được .áp dụng khi trong cùng một quy trình sản xuất tạo ra một nhóm sản phẩm cùng loại với những chủng loại, qui cách khác nhau. Các sản phẩm này không có quan hệ tương ứng tỷ lệ để quy đổi, báo cáo qua cong ty dich vu ke toan .