Mới đây, Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội đã được Chính phủ ban hành, trong đó có quy định điều kiện vay vốn ưu đãi để thuê, mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội; cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà để ở.

Theo đó, đối tượng được vay vốn ưu đãi để thuê, mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội; cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà để ở bao gồm: Những người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp; người thu nhập thấp, hộ cận nghèo, hộ nghèo tại khu vực đô thị.

Sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, hạ sĩ quan nghiệp vụ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong đơn vị, cơ quan thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân; cán bộ, viên chức, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, viên chức, công chức.

Điều kiện được vay vốn đối với cá nhân, hộ gia đình vay vốn để thuê, mua hoặc thuê mua nhà ở xã hội quy định như sau:

- Một là, có đủ vốn tối thiểu tham gia vào phương thức vay vốn theo quy định của tổ chức tín dụng hoặc Ngân hàng Chính sách xã hội do Nhà nước chỉ định.

- Hai là, có đủ hồ sơ chứng minh theo quy định.

- Ba là, có nguồn thu nhập và có khả năng trả nợ theo cam kết với tổ chức tín dụng hoặc Ngân hàng Chính sách xã hội do Nhà nước chỉ định.

- Bốn là, có giấy đề nghị vay vốn để thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội, có cam kết của cá nhân cùng các thành viên trong hộ gia đình chưa được vay vốn hỗ trợ ưu đãi tại ngân hàng khác để thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội.


Thời hạn vay vốn ưu đãi thuê, mua nhà ở xã hội tối thiểu
là 15 năm tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên
- Năm là, có hợp đồng thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội với chủ đầu tư theo quy định của Nghị định này và của pháp luật về nhà ở.

- Sáu là, thực hiện bảo đảm tiền vay bằng tài sản hình thành từ vốn vay theo quy định của pháp luật. Khi Ngân hàng cho vay, người vay vốn và chủ đầu tư phải quy định rõ phương thức quản lý và xử lý tài sản bảo đảm trong hợp đồng 3 bên.

Đồng thời, Nghị định cũng quy định điều kiện được vay vốn ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình vay vốn để cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà của mình, bên cạnh điều kiện 1, 2 nêu trên còn có các điều kiện như: phải có nguồn thu nhập ổn định và có khả năng trả nợ theo cam kết với tổ chức tín dụng cho vay vốn; ngoài ra phải có giấy đề nghị vay vốn để cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà để ở, trong đó có cam kết của cá nhân cùng các thành viên trong hộ gia đình là chưa được vay vốn ưu đãi hỗ trợ nhà ở xã hội tại các tổ chức tín dụng khác.

Đặc biệt, phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật về đất đai tại địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; bên cạnh đó phải có thiết kế, dự toán hoặc phương án tính toán giá thành theo quy định của pháp luật về xây dựng và thực hiện bảo đảm tiền vay bằng giá trị quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở hoặc tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Đối với trường hợp thuê, mua, thuê mua nhà ở xã hội thì mức vốn cho vay tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng thuê, mua, thuê mua nhà; đối với trường hợp cải tạo, sửa chữa hoặc xây dựng mới nhà ở thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị phương án hoặc dự toán vay và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Lãi suất cho vay ưu đãi tại các tổ chức tín dụng do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho từng thời kỳ. Còn lãi suất cho vay ưu đãi tại Ngân hàng Chính sách xã hội cũng do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Hội đồng quản trị cho từng thời kỳ.

Theo quy định, thời hạn vay tối thiểu là 15 năm tính từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Nếu khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được phép thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

(nguồn batdongsan.com)