Nghiệp vụ kinh tế phát sinh gồm những gì?

1, Các phát sinh làm giảm các khoản đầu tư ngắn hạn khác:
- Khi thu hồi các khoản đầu tư ngắn hạn khác,ghi:
Nợ TK 111, 112, 152, 156, 211, ... Giá trị thu hồi các khoản đầu tư
Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính (nếu lỗ)
Có TK 128 - Đầu tư ngắn hạn khác
Có TK 515-Doanh thu hoạt động tài chính (nếu lãi)

Phương pháp hạch toán một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh

- Cuối kỳ kế toán sau:
+ Nếu khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn phải lập ở kỳ kế toán này nhỏ hơn khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn đã lập cuối kỳ kế toán trước, thì số chênh lệch nhỏ hơn phải được hoàn nhập ghi:
Nợ TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Có TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính Nếu khoản dự phòng giảm giá khoản đầu tư ngắn hạn phải lập ở kỳ kế toán này lớn hơn khoản dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn đã lập cuối kỳ kế toán trước, thì phải trích lập thêm theo số chênh lệch lớn hơn, thông qua dich vu ke toan tron goi ,ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính
Có TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

- Cuối kỳ kế toán, căn cứ vào biến động giảm giá của các khoản đầu tư ngắn hạn hiện có, tính toán mức dự phòng cần lập lần đầu, ghi:
Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính
Có TK 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn


2, Các phát sinh làm tăng các khoản đầu tư ngắn hạn khác:
- Khi dùng vốn bằng tiền để đầu tư ngắn hạn,ghi:
Nợ TK 128 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn khác
Có TK 111,112, .. - Tổng số tiền phải trả

- Doanh nghiệp đưa đi đầu tư bằng vật tư, sản phẩm, hàng hóa và thời gian nắm giữ các khoản đầu tư đó dưới 1 năm:
+ Nếu giá trị vật tư, sản phẩm,hàng hóa đưa đi đầu tư được đánh giá cao hơn giá trị ghi sổ kế toán, thông qua cong ty dich vu ke toan , ghi:
Nợ TK 128 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Có TK 152,155,156,..-Giá trị vật liệu đưa đi đầu tư
Có TK 711 - Thu nhập khác

+ Nếu giá trị vật tư, sản phẩm.hàng hóa đưa đi đầu được đánh giá nhỏ hơn giá trị ghi trên sổ kế toán, ghi:
Nợ TK 128 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Nợ TK 811- Chi phí khác Có TK 152,155,156,.. - Giá trị vật liệu đưa đi đầu tư