Nguyên tắc kế toán vật liệu, dụng cụ

1. Nguyên tắc kế toán vật liệu, dụng cụ
- Chấp hành đầy đủ các quy định về quản lý nhập, xuất kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ. Tất cả các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa khi nhập, xuất đều phải làm đầy đủ thủ tục: cân, đong, đo, đếm và bắt buộc phải có phiếu nhập kho, phiếu xuất kho.
- Kế toán chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng Cụ phải thực hiện đồng thời ở kho và phòng kế toán. Ở kho, thủ kho phải mở sổ (hoặc thẻ) kho theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ ở phòng kế toán phải mở sổ chi tiết nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tồn kho. Định kỳ, kế toán phải thực hiện đối chiếu với thủ kho, thống kế qua kế toán trọn gói .
về số lượng nhập, xuất, tồn kho từng thứ nguyên liệu, vật liệu công cụ, dụng cụ, nếu có chênh lệch phải báo ngay cho phụ trách kế toán và thủ trưởng đơn vị biết để kịp thời xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý.
- Tất cả các loại nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ trong đơn vị HCSN phải xây dựng định mức sử dụng/định mức tiêu hao. Đối với dụng cụ khi mất, hỏng phải lập "Giấy báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ và thực hiện việc thu hồi dụng cụ cũ sau đó mới phát dụng- cụ mới.
- Hạch toán nhập, xuất, tồn kho nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ phải theo giá thực tế. Việc xác định giá thực lố dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán .

2. Giá thực tế nhập kho:
a, Giá thực tế nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ mua ngoài nhập kho được tính theo giá mua thực tế ghi trên hóa đơn, các khoản thuế không được hoàn lại (gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế GTGT nếu không được khấu trừ) (nếu có). các chi phí có liên quan (chi phí thu mua, vận chuyển, bốc xếp) được ghi trực tiếp vào các tài khoản chi phí có liên quan đến việc sử dụng vật liệu, dụng cụ (các tài khoản loại 6).
b, Trường hợp nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, mua
ngoài dùng cho hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ thì giá mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa-là giá mua không có thuế GTGT .
c, Trường hợp nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hóa mua ngoài dùng cho hoạt động SX.KD hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT tính theo phương pháp trực tiếp hoặc dùng cho hoạt động SXKD hàng hóa, dịch vụ không chịu (thuế GTGT hoặc dùng cho hoạt động HCSN hoặc hoạt động dự án thì giá mua nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ,.hàng hóa là giá mua bao gồm cả thuế GTGT.
d, Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ tự chế nhập kho là toàn bộ số chi phí thực tế hợp lý, hợp lệ để tạo ra nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ đó, thống kê qua dịch vụ kế toán chuyên nghiệp .
e, Giá thực tế của nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ thu hồi là giá do Hội đồng đánh giá tài sản của đơn vị xác định (Trên cơ sở giá trị hiện còn của vật liệu, dụng cụ).