Kế toán quản trị chi phí và giá thành của Cộng hòa Pháp
Cộng hòa Pháp là một nước Tây Âu có nền kinh tế phát triển lâu đời, công tác quản lý kinh tế nói chung và kế toán nói riêng ở trình độ cao. Mô hình kế toán Pháp dung hòa các nhu cầu thông tin về quan hệ bên trong và bên ngoài.

Hệ thống kế toán của Cộng hòa Pháp bao gồm Kế toán tổng hợp (tức Kế toán tài chính) và Kế toán phân tích. Kế toán quản trị chi phí sản xuất và giá thành thuộc Kế toán phân tích.

Đặc trưng cơ bản của mô hình kế toán Pháp là mô hình kế toán "tĩnh" ở Kế toán tổng hợp và "động" ở Kế toán phân tích. Mô hình được tổ chức tách rời nhau, độc lập tương đôi. Kế toán phân tích được tổ chức thành bộ máy riêng (phòng Kế toán hoặc bộ phận Kế toán quản trị), sử dụng tài khoản kế toán riêng, sổ và báo cáo Kế toán phân tích tách rời với Kế toán tài chính. Kế toán phân tích là công cụ để các nhà quản lý doanh nghiệp kiểm soát một cách có hiệu quả tình hình hoạt động của doanh nghiệp mình, là một công cụ để xử lý các dữ kiện và để đạt mục tiêu:

-Xác định chi phí của các trung tâm phân tích để tập hợp chi phí thông qua kế toán trọn gói ;

-Xác định các loại giá phí, giá thành;

-Thiết lập các dự toán chi phí và kết quả của từng trung tâm phân tích;

-Cung cấp các yếu tố cơ bản cho việc đưa ra các quyết định quản lý;

-Điều phối và "hòa giải" giữa Kế toán tổng hợp và Kế toán phân tích về chi phí thu nhập và kết quả cụối cùng;

-Chi phí được phân loại theo nhiều tiêu chuẩn để phục vụ cho yêu cầu quản lý của doanh nghiệp như: chi phí theo chức năng, chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp, chi phí phân bổ và không phân bổ, chi phí cố định và chi phí biến đổi được báo cáo qua dịch vụ kế toán chuyên nghiệp .