Hiện nay có rất nhiều các phần mềm phân tích kết cấu cầu thông dụng nhưng Midas vẫn là một lựa chọn tốt. Dưới đây là 6 bước mô hình hóa cầu treo dây võng giai đoạn hoàn thiện của phần mềm phân tích kết cấu cầu Midas
Bước 1: Khai báo đặc trưng vật liệu và mặt cắt
Bước 2: Phân tích trạng thái cân bằng ban đầu nhờ công cụ Suspension Bridge Wizard
Bước 3: Thiết lập mô hình và nhập điều kiện biên
- Chia phần tử trụ tháp để tạo giằng ngang trụ tháp
- Tạo và xóa bỏ giằng ngang trụ
- Khai báo điều kiện biên
Bước 4: Phân tích chính xác trạng thái cân bằng ban đầu
- Định nghĩa nhóm kết cấu
- Nhập tải trọng bản thân
- Tiến hành phân tích
Bước 5: Nhập các tải trọng tĩnh và hiệu chỉnh điều kiện biên
Bước 6: Tiến hành phân tích trạng thái hoàn chỉnh