Dưới đây là 10 bước giải bài toán bằng phần mềm Rm Bridge

Bước 1: Chuẩn bị các thông số đầu vào cho bài toán
- Các kích thước cơ bản: Mặt bằng, mặt đứng, cắt ngang…
- Sơ bộ đánh số thứ tự của nút, phần tử (dầm, mố, trụ, cáp ngoài, cáp trong, phần tử liên
kết gối…)
- Các đặc trưng cơ bản của vật liệu
- Tải trọng tác dụng
- Các giai đoạn thi công
- Tổ hợp tải trọng
- Các yêu cầu của tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho dự án
Bước 2: Mô hình hoá kết cấu trong GP/MODELER
- Định nghĩa trục cầu
- Định nghĩa đường cong đứng
- Định nghĩa mặt cắt
- Định nghĩa liên kết
- Hoàn thiện mô hình hoá hình học kết cấu
- Xuất dữ liệu sang chương trình RM
Bước 3: Khai báo vật liệu trong RM
- Input thư viện vật liệu theo tiêu chuẩn thiết kế của dự án
- Định nghĩa vật liệu cho dự án
Bước 4: Khai báo phần tử Cable trong RM
- Mô hình hoá phần tử cable (Tendon) trong RM
Bước 5: Khai báo các loại tải trọng trong RM
Bước 6: Khai báo hoạt tải trong RM và tổ hợp tải trọng
Bước 7: Khai báo các giai đoạn thi công và kích hoạt các phần tử đối với từng giai đoạn thi công
trong RM
Bước 8: Khai báo các thông số cho quá trình giải bài toán và chạy chương trình trong RM
Bước 9: Xem và đánh giá kết quả trong RM
Bước 10: Kiểm tra ứng suất trong RM
Bước 11: Kiểm tra tải trọng cực hạn trong RM
Bước 12: Kiểm tra khả năng chống cắt của kết cấu trong RM

Nguồn: http://anhxtanh3.blogspot.com/2016/0...et-cau-cau.html