Nguồn: http://anhxtanh3.blogspot.com/2016/05/phan-mem-phan-tich-ket-cau-cau

Bước 1: Chuẩn bị số liệu mô hình hóa
- Dự kiến phân chia phần tử và phân chia nhóm phần tử theo các giai đoạn thi công.
- Đánh số thứ tự nút và phần tử theo các giai đoạn thi công (Quan trọng). Chia các phần tử vào nhóm theo các giai đoạn thi công.
- Phân chia nhóm tải trọng: tải trọng tác dụng ngắn hạn, tải trọng dài hạn.
- Phân chia nhóm điều kiện biên theo các giai đoạn thi công
- Thời gian thi công cho các giai đoạn

Bước 2: Mô hình hóa sơ đồ hình học
- Vẽ sơ đồ kết cấu và phân chia phần tử
- Đánh số thứ tự nút và phân chia phần tủ
- Khai báo vật liệu và gán vật liệu
- Khai báo mặt cắt và gán mặt cắt

Bước 3: Định nghĩa các thông số thay đổi theo thời gian
- Khai báo các tham số thay đổi theo thời gian của vật liệu thi công
- Gán các thông số vật liệu thay đổi theo thời gian cho kết cấu

Bước 4: Khai báo cáp DƯl

- Khai báo đặc trưng vật liệu của cáp DƯL
- Khai báo hình học cáp DƯL
- Khai báo quá trình căng cáp DƯL

Bước 5: Định nghĩa các giai đoạn thi công
Khai báo các giai đoạn thi công bao gồm;
- Tên giai đoạn thi công
- Thời gian thi công
- Kết cấu, tải trọng trong giai đoạn thi công
- Điều kiện biên trong giai đoạn thi công
- Các điều kiện tính toán tròn giai đoạn thi công.

Bước 6: Khai báo các tải trọng trong quá trình sử dụng

Bước 7: Tổ hợp tải trọng
- Tổ hợp tải trọng trong quá trình thi công
- Tổ hợp tải trọng trong quá trình khai thác

Bước 8: Thiết lập các điều kiện giải bài toán

Bước 9: Kiểm toán kết cấu theo các giai đoạn thi công và khai thác
- Kiểm toán kết cấu theo gai đoạn thi công
- Kiểm toán kết cấu trong giai đoạn khai thác theo các TTGH (Sủ dụng, Cường độ, Đặc biệt)
- Tính toán độ vồng trong thi công

Bước 10: Phân tích và đánh giá kết qủa

Trên đây là 10 bước mô hình hóa các giai đoạn thi công trong các phần mềm phân tích kết cấu cầu.