5 câu nói tiếng Nhật truyền cảm hứng
Xem thêm:
akira online
luyện đọc tiếng nhật sơ cấp
cách dạy con của người nhật

Cuộc sống luôn đầy ắp những khó khăn. Học hành vất vả, công việc đầy áp lực, chuyện tình cảm đi vào bế tắc, tiền bạc, bệnh tật v.v... Nếu đã có lần bạn rơi vào tình trạng như thế này thì cũng đừng gục ngã. Hãy nghĩ đến 20 năm nữa, nghĩ đến thành công mà bạn sẽ có, thì khó khăn của hôm nay chẳng là gì cả. Hãy sống vì tương lai và khát khao của cuộc đời mình Mạnh mẽ lên, bạn nhé!
1, 進 み 続 け て さ え い れ ば, 遅 く と も 関係 な い.
す す み つ づ け て さ え い れ ば, お そ く と も か ん け い な い
Không quan trọng bạn đi chậm hay nhanh, miễn là bạn không ngừng lại.
2, 目 指 す べ き 所 に, 近道 は 存在 し な い.
め ざ す べ き と こ ろ に, ち か み ち は そ ん ざ い し な い.
Không có đường tắt dẫn tới thành công.
3, こ の 世界 の 内 に 望 む 変 化 に, あ な た 自身 が 成 っ て み せ な さ い.
こ の せ か い の う ち に の ぞ む へ ん か に, あ な た じ し ん が な っ て み せ な さ い.
Hãy là người thay đổi thế giới
4, き っ と 成功 し て み せ る, と 決心 す る 事 が 何 よ り も 重要 だ.
きっとせいこうしてみせる、とけっ んすることがなによりもじゅうよう 。
Luôn luôn nhớ rằng tự mình thành công quan trọng hơn mọi điều khác
5, 人 の 心 が 思 い 描 き 信 じ ら れ る 事 は, す べ て 実 現 可能 で あ る.
ひとのこころがおもいえがきしんじ れることは、すべてじつげんかのう ある。
Cái gì tâm trí có thể nhận thức và tin tưởng được, thì nó có thể đạt được.