Nguồn: http://anhxtanh3.blogspot.com/2016/0...t-cau-cau.html

Phương pháp phần tử hữu hạn có điểm mạnh là áp dụng cho các bài toán đòi hỏi khối lượng tính toán lớn. Phương pháp phần tủ hữu hạn được ứng dụng trong các phần mềm thương mại phân tích kết cấu và đặc biệt chuyên dụng trong phân tích cầu được phát triển đa dạng như RM2006, Midas/Civil, Sofistik,...
1. Chia kết cấu thành các phần tử hữu hạn
2. Chọn hàm chuyển vị mô tả chuyển vị của các điểm trong phần tủ hữu hạn
3. Thiết lập ma trận độ cứng của từng phần tủ hữu hạn trong hệ tọa độ địa phương
4. Xác định ma trận biến đổi tọa độ. Xác định ma trận độ cứng cảu phần tử hữu hạn trong hệ tọa độ chung
5. Thiết lập ma trận độ cứng của toàn bộ kết cấu K
6. Thiết lập ma trận ngoại lực nút R
7. Thành lập hệ phương trình cân bằng đối với các nút K.D=R
8. Xử lí điều kiện biên
9. Giải hệ phương trình đại số tuyến tính, xác định được vecto chuyển vị nút trong hệ tọa độ chung D
10. Xác định vecto chuyển vị nút của từng phần tử hữu hạn trong hệ tọa độ địa phương
11. Xác định vecto lực nút của các phần tử hữu hạn, tính nội lực và ứng suất trong các phần tử