Nguồn: http://anhxtanh3.blogspot.com/2016/0...t-cau-cau.html
- Mô hình hóa và phân tích kết cấu là quá trình vận dụng về các kiến thức cơ sở về cơ học, các phương pháp phân tích kết cấu và các thuật giải để mô tả làm trực quan hóa và nhất là định lượng các ứng xủ vật lý của kết cấu như nộ lực, chuyển vị,... khi chịu các tác động khác nhau.
- Mô hình hóa và phân tích kết cấu đề dự trên các cơ sở lí thuyết của cơ học các môi trường liên tục cũng như các lí thuyết và phương pháp tính được phất triển dựa trên đó
- Các nguyên tắc chính ở đây là sự cân bằng về lực, liên tục về chuyển vị hay biến biến dạng và đặc trưng cơ học của vật liệu thể hiện qua quan hệ giữa ứng suất và biến dạng.
- Cả 3 nguyên tắc này đều được ấp dụng nhất quán bất kể sự phức tập của kết cấu.
Sự cân bằng ở đây là sự cân bằng tĩnh học giữa nội lực và ngoại lực ở toàn bộ kết cấu cũng như ở bộ phận kết cấu bất kì
Sự liên tục về biến dạng phản ánh điều kiện liên tục về biến dạng trong toàn bộ kết cấu, không nơi nào trong kết cấu hoặc ở biến được xuất hiện "bước nhảy" hay không liên tục về biến dạng hoặc chuyển vị.
Quan hệ giữa ứng suất và biến dạng phản ánh tính chất cơ học của vật liệu. Các tính chất cơ học cảu vật liệu có thể thay đổi phụ thuộc vào trạng thái ứng suất- biến dạng cụ thể.
- Việc phối hợp 3 nguyên tắc cơ bản của cơ học và các giả thiết tạo nên mô hình toán học. Nó được thể hiện dưới dạng các phương trình vi phân và đối với với các kết cấu phức tạp, các phương trình đó không có lời giải. Để tìm được lời giải, mô hình toán học được chuyển đổi thành mô hình số.
- Hiện nay tất cả các kết câu phức tạp đều được phân tích bằng việc áp dụng các phương trình máy tính và hầu hết các phương trình này được xây dựng dựa trên phương pháp phần tử hữu hạn.
- Để lựa chọn một cách hợp lí các đối tượng "phần tử", "liên kết" và "tải trọng" trong chương trình, kỹ sư kết cấu phải nắm rõ sự làm việc về mặt cơ học, các giưới hạn cũng như độ chính xác của các đối tượng đó.