Đối với các công ty kinh doanh hóa chất, ngoài việt dang ky du dieu kien kinh doanh hoa chat thì việc lập các biện pháp phòng ngừa sự cố hóa chất trong quá trình kinh doanh củng rất quan trọng, nếu hoàn thành đầy đủ các quy định này, doanh nghiệp mới được nhà nước phê duyệt hoạt động kinh doanh.


Cong ty tu van moi truong uy tin tai tphcm Toàn Mỹ xin được tư vấn quá trình thẩm định hồ sơ như sau :


- Trong thời gian 04 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Công Thương phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân các nội dung hoặc tài liệu còn thiếu và thời hạn để hoàn thành hồ sơ nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.


- Thời hạn xác nhận Biện pháp không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày công ty, cá nhân nộp đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 20/2013/TT-BCT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ Công Thương quy định về kế hoạch và biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp.


- Thời hạn xác nhận Biện pháp không bao gồm thời gian doanh nghiệp, cá nhân phải hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư 20/2013/TT-BCT.


- Trường hợp hồ sơ đề nghị xác nhận Biện pháp chưa đạt yêu cầu, Sở Công Thương thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp, cá nhân, trong đó nêu rõ những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung và thời hạn hoàn thành.


- Sở Công Thương tổ chức kiểm tra thực tế tại dự án, cơ sở hóa chất; xem xét, đánh giá và xác nhận Biện pháp, số lượng thành viên đoàn kiểm tra từ 03 (ba) đến 05 (năm) người.


Xem thêm : lap bao cao danh gia tac dong moi truong dtm