§Î n¨m míi thªm nhiÒu niÒm vui vµ ý nghÜa, h·y dµnh tÆng cho m×nh vµ ng­êi th©n chuyÕn du xu©n tíi Tienlangsparesort kÕt hîp nghØ d­ìng th­ gi·n, ®i lÔ v·n c¶nh chïa cÇu søc khoÎ, b×nh an, may m¨n cho nh÷ng ng­êi b¹n yªu th­¬ng.
H·y liªn hÖ víi chóng t«i theo ®Þa chØ d­íi ®Ó nhËn ®­îc ch­¬ng tr×nh ­u ®·i ®Æc biÖt nh©n dÞp TÕt 2011 khi b¹n vµ ng­êi th©n cÇn mét chuyÕn du lÞch thËt ý nghÜa vµo ®Çu n¨m míi
· Gi¸ ¸p dông cho ®oµn 02- 10 kh¸ch. C¸c ®oµn cã sè l­îng lín h¬n xin vui lßng liªn hÖ víi chóng t«I ®Ó cã møc gi¸ ­u ®·I
· Ch­¬ng tr×nh ¸p dông tõ 01/01/2011 ®Õn hÕt ngµy 31/03/2011
· Gi¸ ch­a bao gåm chi phÝ vËn chuyÓn kh¸ch
§Þa chØ liªn hÖ:
Khu Du LÞch Suèi Kho¸ng Nãng Tiªn L·ng- H¶i Phßng
Phßng Kinh Doanh: TrÇn Ngäc §T: 0968.536.536