Cuối Công ty dịch vụ kế toán năm là thời điểm kết thúc kỳ kế toán của doanh nghiệp, cũng sắp phải báo cáo với các cơ quan chức năng. Kế toán viên sẽ khá vất vả nếu doanh nghiệp có số lượng chứng từ giao dịch nhiều và số nghiệp vụ phát sinh trong năm lớn. Hôm nay, Web kế toán sẽ liệt kê những việc mà kế toán viên cuối năm phải làm gì Dịch vụ kế toán trọn gói nhé ?

Thường thì một kế toán viên trong Dịch vụ làm báo cáo tài chính thời gian cuối năm sẽ phải làm một số việc sau:


+ Thuyết minh BCTC+ Bảng cân Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán đối kế toán+ Kết quả hoạt động kinh doanh+ Lưu chuyển tiền tệ+ Bảng cân đối tài Công ty làm dịch vụ kế toán khoản+ Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước+ Bảng kê tổng hợp nhập – Dịch vụ làm báo cáo tài chính xuất – tồn (nếu có)+ ……………….Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì có thể phát sinh thêm một số công việc khác nhưng trên đây là một số công việc cụ thể mà kế toán doanh nghiệp cuối năm phải Công ty dịch vụ kế toán thuế làm.