phổ biến bạn sinh viên học kế toán mới bắt đầu đi khiến cho thường Công ty làm dịch vụ kế toán cảm thấy lúng túng về kế toán tài sản cố định (TSCĐ). website kế toán xin giới thiệu có các bạn bài viết “Để làm cho tốt công việc kế toán cố định” nhằm giúp cho khách hàng mường tượng được phần nào về công việc này.

Kế toán TSCĐ là 1 phần trong bộ máy kế toán, theo dõi và xử lý những ví như tăng giảm TSCĐ cũng như việc sửa chữa, thanh lý những đồ vật đã qua tiêu dùng. Thực hiện việc quản lý chi tiết cụ thể thông qua việc bàn giao TSCĐ cho các cá nhân, bộ phận tiêu dùng sao cho việc dùng TSCĐ đem lại phổ biến tiện dụng kinh tế cho công ty.
Để làm tốt công việc này, kế toán nên nắm bắt và hiểu rõ những công Dịch vụ kế toán trọn gói việc cụ th
Hạch toán TSCĐ
a/ 1 số ví như hạch toán nâng cao TSCĐ
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Giá sắm chưa có thuế Làm báo cáo tài chính GTGT)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
mang các TK 111, 112, . . .
có TK 311 – nên cho người bán
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
có TK 711 – Thu nhập khác.
những mức giá khác liên quan trực tiếp đến TSCĐ Dịch vụ kế toán thuế hữu hình được tài trợ, biếu, tặng tính vào nguyên giá, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
với các TK 111, 112, 331. . .
+ khi sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp tự sản xuất để chuyển Dịch vụ kế toán thuế trọn gói thành TSCĐ hữu hình sử dụng cho SXKD, ghi:
Nợ TK 632 – Giá vốn bán hàng
với TK 155 – Thành phẩm (Nếu xuất kho ra sử dụng)
mang TK 154 – tầm giá SXKD dỡ dang (Nếu sản xuất xong đưa Làm báo cáo thuế vào dùng ngay, không qua kho).
Đồng thời ghi nâng cao TSCĐ hữu hình:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
sở hữu TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ (Doanh thu Dịch vụ kê khai thuế là giá thành phân phối thực tế sản phẩm).
+ giá tiền lắp đặt, chạy thử,. . . liên quan tới TSCĐ hữu hình, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
sở hữu các TK 111, 112, 331. . .
mang TK 341 – Vay dài hạn.
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá – yếu tố nhà Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán cửa, vật kiến trúc)
Nợ TK 213 – TSCĐ vô hình (Nguyên giá – yếu tố quyền dùng đất)
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (Nếu có)
có các TK 111, 112, 331,. . .
b/ lúc phát sinh giá tiền sửa chữa, cải tạo, nâng cầp TSCĐ Công ty dịch vụ kế toán thuế hữu hình sau khi ghi nhận ban đầu, ghi
Nợ TK 241 – XDCB dỡ dang
Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1332)
với các TK 112, 152, 331, 334,. . .
+ nếu thoản mãn càc điều kiện được ghi tăng nguyên Kế toán trọn gói giá TSCĐ, ghi:
Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình
với TK 241 – thiết kế cơ bản dỡ dang.
+ giả dụ không thoả mãn các điều kiện được ghi nâng cao nguyên Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm giá TSCĐ hữu hình, ghi:
Nợ các TK 623, 627, 641, 642 (Nếu giá trị nhỏ)
Nợ TK 242 – giá tiền trả trước dài hạn (Nếu giá trị lớn hơn buộc phải phân Dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội bổ dần)
có TK 241 – xây dựng cơ bản dỡ dang.
c/ khi giảm TSCĐ
+ trường hợp công ty nộp thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, số Dịch vụ kế toán thuế tại Hà Nội thu về nhượng bán TSCĐ, ghi:
Nợ các TK 111, 112, 131,. . .
sở hữu TK 3331 – Thuế giá trị gia tăng bắt buộc nộp (33311)
với TK 711 – Thu nhập khác (Giá bán chưa sở hữu thuế GTGT).
+ Căn cứ Biên bản giao nhận TSCĐ để ghi giảm TSCĐ đã Dịch vụ báo cáo thuế tại Hà Nội nhượng bán:
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị đã hao mòn)
Nợ TK 811 – tầm giá khác (Giá trị còn lại)
mang TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
+ những giá thành phát sinh liên quan tới nhượng Kê khai thuế hàng tháng bán TSCĐ được phản ánh vào bên Nợ TK 811 “Chi phí khác”.
Nợ các TK 623, 627, 642 (Nếu giá trị còn lại nhỏ)
Nợ TK 242 – chi phí trả trước dài hạn (Nếu giá trị còn lại to cần phân bổ dần)
Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (Giá trị hao Dọn dẹp sổ sách kế toán mòn)
có TK 211 – TSCĐ hữu hình (Nguyên giá TSCĐ).

 • Cập nhật tình hình nâng cao giảm TSCĐ, lập danh Dịch vụ kế toán chuyên nghiệp sách nâng cao giảm TSCĐ từng tháng, năm. Hoàn thiện các thủ tục về giao nhận TSCĐ lúc sắm mới hoặc xây dựng hoàn thành, kiểm tra, xác nhận TSCĐ khi sắm mới, điều chuyển hoặc nhập kho…
 • Sau khi xác nhận TSCĐ, bắt buộc tiến hành Lập biên bản giao nhận TSCĐ, bàn giao TSCĐ cho bộ phận, cá nhân tiêu dùng trong công ty, trong đó nêu rõ mã, tên tài sản, thực trạng TSCĐ và trách nhiệm của Dịch vụ làm báo cáo tài chính cá nhân, bộ phận tiêu dùng tài sản đó…
 • Tính toán và cập nhật đủ nguyên giá TSCĐ theo quy định hiện hành ( hiện tại là Thông tư 45/2013/TT-BTC)
 • Xác định cách khấu hao, thời gian khấu hao TSCĐ (Theo khung BTC quy định), tính toán và phân bổ chính xác mức khấu hao TSCĐ vào giá tiền SXKD.
 • Gửi đăng ký khấu hao cho cơ quan thuế trước khi đưa tài sản Nhận làm báo cáo tài chính năm vào tiêu dùng. Đăng ký khấu hao ghi rõ: Nguyên giá, tình hình tài sản, cách khấu hao, thời gian khấu hao
 • Lập kế hoạch sửa chữa và dự toán chi phí sửa chữa TSCĐ, giám sát việc sửa chữa TSCĐ hữu hình về chi phí và kết quả của công việc sửa chữa.
 • Phản ánh kịp thời, chính xác tình hình làm thứ thêm, đổi mới, nâng cấp hoặc tháo dỡ bớt khiến cho nâng cao giảm nguyên giá TSCĐ hữu hình…
 • Thực hiện hầu hết chế độ ghi chép ban đầu về TSCĐ hữu hình, mở các sổ, thẻ kế toán cần phải có, bảng trích khấu hao TSCĐ… và hạch toán TSCĐ theo chế độ quy định.
 • Lập danh mục hồ sơ, tài liệu tài sản, xếp đặt và lưu hồ sơ Dịch vụ kế toán trọn gói giá rẻ TSCĐ.
 • Cuối kỳ tính khấu hao theo phương pháp và thời gian đã đăng ký
 • Lập hồ sơ tài sản, theo dõi chi tiết từng tài sản về nguyên giá, thời gian bắt đầu tiêu dùng, thời gian khấu hao, giá trị còn lại, hao mòn lũy kế…
 • Lập biên bản thanh lý TSCĐ lúc mang những hoạt động Dịch vụ làm báo cáo tài chính cuối năm thanh lý nhượng bán TSCĐ đã qua sử dụng. Kiểm kê TSCĐ theo định kỳ (6 tháng hoặc cuối năm)
 • cung ứng số liệu và tài liệu liên quan về TSCĐ lúc sở hữu bắt buộc của Kế toán trưởng hoặc Ban Giám đốc…
 • nâng cao TSCĐ lúc sắm sắm:
 • trường hợp doanh nghiệp được tài trợ, biếu, tặng TSCĐ hữu hình đưa vào tiêu dùng ngay cho SXKD, ghi:
 • nếu TSCĐ hữu hình tự chế:
 • nếu mua TSCĐ hữu hình là nhà cửa, vật kiến trức gắn ngay lập tức sở hữu quyền tiêu dùng đất, đưa vào tiêu dùng ngay cho hoạt động SXKD, ghi:
 • lúc công việc sửa chữa, cải tạo, nâng cập TSCĐ Dịch vụ kế toán doanh nghiệp hoàn thành đưa vào sử dụng:
 • ví như nhượng bán, thanh lý TSCĐ sử dụng vào cung cấp, kinh doanh:
 • Đối mang TSCĐ hữu hình dùng cho chế tạo, marketing, ví như không đủ tiêu chuẩn ghi nhận theo quy định bắt buộc chuyển thành công cụ, dụng Công ty dịch vụ kế toán tại Hà Nội cụ ghi: