• gần đây vào Công ty dịch vụ kế toán ngày 27/11/2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp về công tác cải phương pháp thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc.

  • Tham Dịch vụ kế toán dự cuộc họp mang Lãnh đạo những Bộ, ngành liên quan: Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Kho Bạc nhà nước… Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng kết luận: “Thời gian qua công tác cải bí quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc Dịch vụ kế toán thuế đã đạt được các kết quả tích cực, phổ biến thủ tục hành chính đã được đơn giản hoá theo hướng tiên tiến, giảm đáng đề cập tầm giá thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong hoạt động phân phối kinh doanh. Kết quả trên thể hiện nỗ lực của các ngành thuế, hải quan, kho bạc và của Bộ Tài chính trong công tác cải cách thủ tục hành Dịch vụ làm báo cáo tài chính chính.”
  • Tuy Dịch vụ kế toán thuế trọn gói nhiên, không tính các tiến bộ đã đạt được thì thủ tục hành chính trong những lĩnh vực này vẫn còn đa dạng bất cập so sở hữu bắt buộc tạo môi trường đầu tư tốt, tạo thuận lợi cho hoạt động cung cấp, kinh doanh và hội nhập kinh tế quốc tế. Tình Dịch vụ kê khai thuế hàng tháng trạng buôn lậu, gian lận thương mại, trốn, lậu thuế còn diễn ra. Thực hiện cải bí quyết thủ tục hành chính là để tạo thuân lợi cho công ty, người dân, thúc đấy sản xuất marketing và giảm mức giá nhưng cũng phải để ý tới mặt đồ vật hai là chống thất thoát ngân sách, gian lận thương mại, buôn lậu và trốn Dịch vụ báo cáo thuế thuế.
  • Trên cơ sở các kết quả đã đạt được, để tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính tập trung thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu như:
  • Chỉ đạo các ngành thuế, hải quan, kho bạc tiếp tục đẩy mạnh cải phương pháp thủ tục hành chính một cách toàn diện, hiện đại; Triển khai mang hiệu quả mô hình một cửa liên thông, nâng cao cường trách nhiệm Dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán phối hợp của các cơ quan liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học thông tin để tạo chuyển biến mạnh mẽ trong năm 2014.
  • Tiếp tục rà soát, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến chi đầu tư lớn mạnh và chi thường xuyên cho các hoạt động sự nghiệp.
  • Thực hiện công khai, minh bạch về thủ tục hành chính để công ty và Dịch vụ kê khai thuế người dân dễ tiếp cận và giám sát việc thực hiện. tăng cường kiểm tra, kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị trong ngành thuế, hải quan, kho bạc; phát hiện và xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính.
  • nâng cao cường công tác đối thoại giữa doanh nghiệp với các cơ quan thuế, hải quan về những cạnh tranh, vướng mắc để xử lý kịp thời.
  • Thực hiện định kỳ việc chuyển đổi vị trí công tác đối có cán bộ, Công ty làm dịch vụ kế toán công chức ở những vị trí nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực. Xử lý nghiêm những cán bộ sở hữu hành vi tham nhũng, tiêu cực trong thi hành công vụ…
  • Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, nhất là lĩnh vực thuế, hải quan và kho bạc để tạo sự đồng thuận trong xã hội và thúc đẩy mạnh mẽ công tác cải bí quyết thủ tục hành chính, thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể Cải phương pháp hành chính trong thời Công ty dịch vụ kế toán thuế gian đến.


- - - Updated - - -