Co hoi dau tu dat nen quan 9 ngay duong La Xuan Oai, (Gia chi: 600 trieu/nen ).Co so ha tang da hoan thien. Da co so do. Chiet khau :1,5%. LH: 0909.357.098