Huế bán CM Khe Sanh Quảng Trị 2 năm lồng, đấu giàn rất tốt, hiện tại đang ăn cám dưỡng lông, chưa củi lửa lắm. Bao mọi tật lỗi. Giá 5 triệu kèm lồng. AE quan tâm gọi Tuấn 0935509777 - 01256197777