Liên Hệ Quảng Cáo
Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  manu1990

  Mặc định Khuyến Mãi Đặc Biệt Trong World Cup – Chỉ Dành Tặng Cho Thành Viên Trung Thành Của W88

  <p>
  </p>
  <p>
  Khuyến M&atilde;i Đặc Biệt Trong World Cup &ndash; Chỉ D&agrave;nh Tặng Cho Th&agrave;nh Vi&ecirc;n Trung Th&agrave;nh Của W88
  Ch&uacute;ng T&ocirc;i Ch&acirc;n Th&agrave;nh Biết Ơn Đến C&aacute;c Th&agrave;nh Vi&ecirc;n Đ&atilde; Tin Tưởng V&agrave; Tham Gia Giải Tr&iacute; Tại Website W88. Để b&agrave;y tỏ l&ograve;ng biết ơn đến những Th&agrave;nh Vi&ecirc;n đ&atilde; đ&aacute;nh gi&aacute; cao cho trang web w88.com, ch&uacute;ng t&ocirc;i xin đưa ra chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i Đặc sắc &ldquo; Tặng 50% Tiền Thưởng v&agrave;o World Cup 2014&rdquo; d&agrave;nh ri&ecirc;ng cho c&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n Trung Th&agrave;nh, như một lời cảm ơn s&acirc;u sắc Th&agrave;nh Vi&ecirc;n đ&atilde; tin tưởng v&agrave; tham gia giải tr&iacute; tại website W88. Khi thực hiện giao dịch gửi tiền trong kho&agrave;n thời gian ( từ 10/06/2014 đến 16/06/2014), Th&agrave;nh Vi&ecirc;n sẽ c&oacute; cơ hội nhận ngay tiền thưởng l&ecirc;n đến 1,000 VND của chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i n&agrave;y. Nhanh ch&acirc;n l&ecirc;n, nhận ngay tiền thưởng v&agrave; bắt đầu một m&ugrave;a World Cup đầy May Măn v&agrave; Chiến Thắng!!! THỂ LỆ THAM GIA :
  1. Th&agrave;nh vi&ecirc;n Trung Th&agrave;nh sẽ nhận được lời mời tham gia chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i n&agrave;y qua Email/Tin Nhắn (SMS)/hộp thư tin nhắn tại w88.com (C&oacute; biểu tượng phong b&igrave. V&igrave; vậy, Th&agrave;nh Vi&ecirc;n vui l&ograve;ng kiểm tra v&agrave; đảm bảo c&aacute;c th&ocirc;ng tin đăng k&iacute; như: địa chỉ Email/Số Điện Thoại hoặc c&aacute;c th&ocirc;ng tin li&ecirc;n lạc l&agrave; th&ocirc;ng tin ch&iacute;nh x&aacute;c trong phần &ldquo; Th&ocirc;ng Tin C&aacute; Nh&acirc;n&rdquo; của th&agrave;nh vi&ecirc;n.Vui l&ograve;ng nhấp v&agrave;o đ&acirc;y để xem c&aacute;ch kiểm tra hộp thư tin nhắn tại w88.com
  2. Để nhận khuyến m&atilde;i &ldquo;Tặng 50% Tiền Thưởng v&agrave;o World Cup 2014&rdquo;, th&agrave;nh vi&ecirc;n vui l&ograve;ng thực hiện một trong c&aacute;c bước sau:
   • Nhấp v&agrave;o đ&acirc;y để li&ecirc;n hệ với nh&acirc;n vi&ecirc;n hỗ trợ chat trực tuyến, hoặc
   • Gửi y&ecirc;u cầu về đỉa chỉ Email promotions@w88.com
  3. Gửi y&ecirc;u cầu về đỉa chỉ Email
   • T&ecirc;n Đăng Nhập
   • M&atilde; Số Giao Dịch Gửi Tiền Th&agrave;nh C&ocirc;ng
   • Số Tiền Gửi
   • T&agrave;i khoản (sản phẩm) m&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n muốn được nhận thưởng
  4. W88 sẽ tiến h&agrave;nh kiểm tra th&ocirc;ng tin đăng k&yacute; tham gia khuyến m&atilde;i n&agrave;y của th&agrave;nh vi&ecirc;n, v&agrave; Tiền Thưởng sẽ được cập nhật v&agrave;o t&agrave;i khoản (sản phẩm) m&agrave; th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; y&ecirc;u cầu sau khi việc kiểm tra ho&agrave;n tất.
  ĐIỀU KIỆN &amp; ĐIỀU KHOẢN:
  1. Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i n&agrave;y CHỈ &aacute;p dụng cho c&aacute;c Th&agrave;nh Vi&ecirc;n Trung Th&agrave;nh:
   • Th&agrave;nh vi&ecirc;n đăng k&yacute; t&agrave;i khoản sau 01/04/2014 v&agrave; c&oacute; &iacute;t nhất 02 giao dịch gửi tiền th&agrave;nh c&ocirc;ng trong th&aacute;ng 04 v&agrave; th&aacute;ng 05, năm 2014.
   • Th&agrave;nh vi&ecirc;n đăng k&yacute; trước ng&agrave;y 01/04/2014 v&agrave; c&oacute; &iacute;t nhất 05 giao dịch gửi tiền th&agrave;nh c&ocirc;ng trước 01/06/2014
  2. Để tham gia, th&agrave;nh vi&ecirc;n cần thực hiện gửi tiền trong thời gian diễn ra khuyến m&atilde;i. Thời gian kiểm tra v&agrave; cập nhật tiền thưởng sẽ dựa v&agrave;o thời gian m&agrave; W88.com nhận được khoản chuyển từ th&agrave;nh vi&ecirc;n. Mỗi th&agrave;nh vi&ecirc;n chỉ c&oacute; thể tham gia nhận thưởng 1 lần duy nhất, tiền thưởng sẽ được cập nhập v&agrave; t&agrave;i khoản (sản phẩm) trong v&ograve;ng 24 giờ hoặc sẽ sớm hơn sau khi nhận được y&ecirc;u cầu tham gia khuyến m&atilde;i của th&agrave;nh vi&ecirc;n.
  3. Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i sẽ bắt đầu v&agrave;o l&uacute;c 00:00:01 (GMT +8) ng&agrave;y 10/06/2014 đến 23:59:59 (GMT +8) 16/06/2014.
  4. Y&ecirc;u cầu v&ograve;ng cược: (Số tiền gửi + Số Tiền Thưởng)x 8, Th&agrave;nh Vi&ecirc;n phải ho&agrave;n th&agrave;nh y&ecirc;u cầu v&ograve;ng cược trước khi thực hiện giao dịch r&uacute;t tiền. V&iacute; dụ: Số Tiền Gửi: 2,000 VND Tặng 50% Tiền Thưởng: 2,000 VND x 50% = 1,000 VND Y&ecirc;u cầu v&ograve;ng cược = (2,000 + 1,000) x 8= 24,000 VND
  5. Trong v&ograve;ng 30 ng&agrave;y nếu như tất cả tiền gửi v&agrave; tiền thưởng kh&ocirc;ng trải qua &iacute;t nhất một (01) v&ograve;ng cược th&igrave; to&agrave;n bộ số tiền thưởng sẽ bị hủy. Nếu th&agrave;nh vi&ecirc;n tiến h&agrave;nh giao dịch r&uacute;t tiền trước khi ho&agrave;n th&agrave;nh số v&ograve;ng cược y&ecirc;u cầu th&igrave; to&agrave;n bộ tiền thưởng v&agrave; tiền thắng cược sẽ bị hủy.
  6. Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i n&agrave;y &aacute;p dụng cho tất cả sản phẩm hiện c&oacute; của W88. Ngoại trừ c&aacute;c sản phẩm: Poker, A- Thể Thao ( bao gồm: Đua Ngựa Harness v&agrave; Greyhounds). Lưu &Yacute;: Dưới đ&acirc;y l&agrave; c&aacute;c tr&ograve; chơi kh&ocirc;ng t&iacute;nh v&agrave;o doanh thu cược: Nhấp V&agrave;o Đ&acirc;y
  7. Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i n&agrave;y c&oacute; thể tham gia chung với c&aacute;c khuyến m&atilde;i Ho&agrave;n Trả Ho&agrave;n Tuần của W88.com.
  8. Tất cả cược h&ograve;a, cược hủy, cược v&ocirc; hiệu, cược đặt 2 b&ecirc;n v&agrave; kiểu cược Dec dưới 1.5 (tương tự cho c&aacute;c kiểu cược kh&aacute;c như Malay odd dưới 0.5 ; HK odd dưới 0.50 ; Indo odd dưới -2.00 v&agrave; US odd dưới -200) sẽ kh&ocirc;ng được t&iacute;nh v&agrave;o tổng tiền t&aacute;i đặt cược.
  9. Chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i n&agrave;y kh&ocirc;ng d&agrave;nh cho th&agrave;nh vi&ecirc;n đăc biệt như: VIP-V&agrave;ng, VIP-Bạch Kim, VIP &ndash;Kim Cương. Ch&uacute;ng t&ocirc;i c&oacute; chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i/qu&agrave; tặng đặc biệt ri&ecirc;ng d&agrave;nh cho c&aacute;c Th&agrave;nh Vi&ecirc;nVIP. Vui l&ograve;ng nhấp v&agrave;o đ&acirc;y để tham khảo c&aacute;c chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i kh&aacute;c.
  10. C&aacute;c th&agrave;nh vi&ecirc;n đ&atilde; nhận Tiền Thưởng Miễn Ph&iacute; sẽ kh&ocirc;ng được tham gia khuyến m&atilde;i n&agrave;y.
  11. W88 c&oacute; quyền ngưng chương tr&igrave;nh khuyến m&atilde;i n&agrave;y v&agrave;o bất kỳ thời gian n&agrave;o
  12. C&aacute;c Quy Định Chung về khuyến m&atilde;i của W88 được &aacute;p dụng.
  - See more at: https://www.w88ap.com/Promotion.aspx....pywHFhhl.dpuf</p>

 2. #2

  Title
  Thành Viên Cấp 2
  Ngày tham gia
  Mar 2013
  Đang ở
  hà nội
  Bài viết
  140

  Mặc định

  Đúng thông tin mình cần rồi. Nhân tiện, ghé nhà mình để xem những bộ phim hay miễn phí trên clipvtv.com, kênh phim online của chúng tớ nhé!

Các Chủ đề tương tự

 1. Tặng 100% khuyến mãi cho thành viên mới cược trong thể thao
  Bởi hokhanhquoc trong diễn đàn Thể Thao
  Trả lời: 21
  Bài viết cuối: 07-13-2014, 11:06 AM
 2. Bắc Kinh lại ngang ngược nói giàn khoan nằm trong vùng biển Trung Quốc
  Bởi sunlight878 trong diễn đàn Đọc Báo Dùm Bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-09-2014, 09:46 AM
 3. Điều gì đã diễn ra trong cuộc họp kín Mỹ, Trung ở Shangri-La?
  Bởi sunlight878 trong diễn đàn Đọc Báo Dùm Bạn
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 06-03-2014, 08:47 AM
 4. Không khí World Cup nóng bừng trong bộ lịch mới
  Bởi football_113 trong diễn đàn Hình Ảnh Đẹp
  Trả lời: 0
  Bài viết cuối: 05-08-2014, 10:39 PM

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •