Cung cấp Phần mềm kế toán miễn phí nâng cấp nhiều tính năng tiện ích cho người dùng đảm bảo sản phẩm đem lại cho người sử dụng dể ràng hơn những tính năng của phiên bản cũ, với tính năng mới này.
+ Cho phép nhập danh mục theo 2 kiểu: Nhập trên lưới và nhập trên form
+ Bổ sung công cụ lập chứng từ nhanh.
+ Bổ sung báo cáo tổng hợp chi tiết theo nhiều đối tượng
+ Cho phép xem chi tiết trên tất cả các báo cáo tổng hợp.
+ Cho phép ẩn bảo cáo không sử dụng.
+ Cho phép đổi mật khẩu người dùng.
+ Đưa thêm tab quy trình.
+ Sửa lại combobox trên lưới cho phép lọc theo tên, mã.
- Nâng cấp:
+ Nâng cấp cách thức lấy chứng từ trong các phân hệ.
+ Sửa lại chức năng tìm kiếm
+ Bỏ chức năng chuyển chứng từ giữa các phân hệ.
+ Nâng cấp form nhập thông tin ủy nhiệm chi
+ Nâng cấp cho phép in nhiều phiếu trên một chứng từ hạch toán.
+ Bổ sung tùy chọn in sổ theo ngoại tệ.
Phần mềm kế toán miễn phí - Accura 1.5.1.0
- Tính năng mới:
+ Phân bổ kết chuyển tài khoản
+ Phân bổ công cụ dụng cụ
+ Phân quyền người dùng
+ Phân hệ kế toán bán hàng
+ Công cụ kiểm tra dữ liệu
+ Chứng từ ghi sổ
-Bổ sung báo cáo:
+ Bảng kê chi tiết số phát sinh
+ Sổ tổng hợp số dư
+ Tờ kê tổng hợp số phát sinh theo tài khoản
+ Phát sinh nợ theo tài khoản
+ Phát sinh có theo tài khoản.
+ Bảng kê tổng hợp giá thành sản xuất.
+ Bảng kê tổng hợp tổng thể.
- Nâng cấp:
+ Tính giá đích danh xuất giá đích danh theo đơn giá.
Nâng cấp:
+ Cải tiến tốc độ nhập liệu cho phần nhập số dư đầu kỳ.
- Sửa lỗi:
+Sửa lỗi chiếm dụng bộ nhớ của chương trình.
+Chức năng lưu trong phần thông tin cấu hình hệ thống.
+ Lỗi lưu chứng từ khấu hao trong trường hợp không có tài sản nào khấu hao.
So sánh Phan mem ke toan miễn phí - Accura 1.4.1.0 với phiên bản này tiện ích chưa được cập nhập mới
- Tính năng mới:
+ Chuyển chứng từ kế toán giữa các phân hệ.
+ Đánh lại số chứng từ.
+ Chuyển dữ liệu từ một tài khoản sang tài khoản khác.
+ Tìm kiếm dữ liệu theo các điều kiện khác nhau.
+ Khóa sổ, bỏ khóa sổ kế toán.
+ Tính giá xuất kho theo phương pháp LIFO, FIFO, Đích danh.
+ In hóa đơn GTGT
- Nâng cấp:
+ Sửa lại phần quản lý dữ liệu cho.
+ Sửa đổi cách đăng ký trong phần nhóm chi tiết, danh mục tài khoản, đăng ký phần hành kế toán.