H ầ u h ế t các kim lo ạ i cổng sắt đ ề u k ế t tinh và tính ch ấ t c ủ a chúng ph ụ thu ộ c vào các c ấ u trúc micro. C ấ u trúc này s ẽ n ở ra khi đ ượ c làm l ạ nh. M ộ t ví d ụ là khi b ạ n dùng m ộ t con dao b ằ ng thép h ơ nóng đ ỏ và sau đó xen vào n ướ c l ạ nh , vi ệ c đ ượ c làm l ạ nh b ấ t ng ờ làm thay đ ổ i c ấ u trúc micro tinh th ể c ủ a thép , khi ế n nó c ứ ng h ơ n và có th ể gi ữ đ ượ c đ ộ s ắ t bén.Tuy nhiên , quá trình này trên th ự c t ế l ạ i r ấ t ph ứ c t ạ p và th ậ m chí còn ph ứ c t ạ p h ơ n khi kim lo ạ i nóng ch ả y đ ượ c làm l ạ nh bên trong m ộ t khuôn đúc. S ự chênh l ệ ch v ề nhi ệ t đ ộ và đ ộ đ ậ m đ ặ c , l ự c đ ố i l ư u gia tăng khi kim lo ạ i nóng ch ả y đ ượ c làm l ạ nh và đ ượ c đ ổ vào khuôn , và r ấ t nhi ề u y ế u t ố khác khi ế n vi ệ c đúc khuôn kim lo ạ i , đ ặ c bi ệ t là các h ợ p kim l ạ th ườ ng đ ượ c xem là m ộ t môn ngh ệ thu ậ t khoa h ọ c.
Vi tr ọ ng l ự c là m ộ t trong nh ữ ng ph ươ ng pháp giúp gi ả m đ ộ ph ứ c t ạ p , vì v ậ y các nhà nghiên c ứ u có th ể hi ể u rõ h ơ n v ề quy trình. Trong tr ườ ng h ợ p không có tr ọ ng l ự c , s ẽ không có l ự c đ ố i l ư u , "một năm do đó nó sẽ bị lãng quên" vi ệ c đúc khuôn kim lo ạ i s ẽ c ầ n có m ộ t nhi ệ t đ ộ ổ n đ ị nh. H ơ n n ữ a , các m ẫ u kim lo ạ i trong môi tr ườ ng không tr ọ ng l ự c có th ể bay l ơ l ử ng trong m ộ t t ừ tr ườ ng và đ ượ c nung nóng b ằ ng các cu ộ n d ẫ n. Đi tới trước ề u này có nghĩa s ẽ không có các y ế u t ố ph ứ c t ạ p , ch ẳ ng h ạ n nh ư các m ẫ u kim lo ạ i nóng ch ả y bám dính vào khuôn đúc hay b ị làm b ẩ n b ở i khuôn đúc.

B ằ ng vi tr ọ ng l ự c cổng sắt , các nhà khoa h ọ c hy v ọ ng s ẽ hi ể u rõ h ơ n v ề đ ộ căng b ề m ặ t , tính d ẻ o , ph ạ m vi nhi ệ t đ ộ nóng ch ả y , thành ph ầ n r ắ n , nhi ệ t dung riêng , nhi ệ t nóng ch ả y , m ậ t đ ộ kh ố i l ượ ng và đ ộ giãn n ở nhi ệ t c ủ a m ộ t h ợ p kim. Đây là các y ế u t ố t ố i quan tr ọ ng đ ố i v ớ i m ọ i th ứ đ ượ c đúc b ằ ng khuôn , t ừ cánh qu ạ t tuabin cho đ ế n vi ệ c phát tri ể n các h ợ p kim nh ẹ h ơ n.