Đối với Nhiều doanh nghiệp và người dùng phần mềm tính lương sử dụng tiện lợi Chính xác, nhanh chóng: Phần mềm tính lương Bizzone 2012 cung cấp hàng loạt các công cụ hỗ trợ để cập nhật các thông số đầu vào, tính toán, tìm kiếm, lập báo cáo về lương, thuế, các khoản phụ cấp…
Chủ động, linh hoạt: Phần mềm tính lương Bizzone 2012
cho phép người dùng tự định nghĩa các tham số, thiết lập các công thức, nhập các hệ số, mức lương, thưởng,…
Xuyên suốt, toàn diện: phần mềm tính lương Bizzone 2012
lưu vết và theo dõi quá trình tăng giảm, thay đổi lương của người lao động, hệ thống báo cáo đa dạng.
Cộng tác và đồng bộ: Phần mềm tính lương Bizzone 2012
cho phép nhận dữ liệu tự động từ các phần mềm chấm công, nhân sự

Tiền lương là một phần chi phí chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. Bởi vậy Nhà quản lý doanh nghiệp luôn muốn biết: Tổng quỹ lương hiện nay là bao nhiêu? Nó đang biến động (thay đổi, tăng giảm) như thế nào? Cấu thành tiền lương của doanh nghiệp gồm những khoản gì? Tỷ trọng đã hợp lý chưa? Tổng quỹ lương sẽ tăng bao nhiêu nếu tăng lương cho một số bộ phận hoặc tăng số lượng nhân viên
Bên cạnh đó việc tính lương nhanh chóng, chính xác, công bằng sẽ góp phần khuyến khích và tạo niềm tin cho người lao động. Chính vì vậy, việc sử dụng công cụ nhằm trợ giúp cho các Nhà quản lý có được một hệ thống để quản lý và tính lương một cách chuyên nghiệp như các phần mềm tính lương và quản lý lương là rất cần thiết và sẽ mang lại những lợi ích và hiệu quả cực kỳ to lớn cho sự phát triển của một Doanh nghiệp.
Phần mềm quản lý nhân sự Bizzone 2012 – phan mem tinh luong và thuế sẽ giúp doanh nghiệp kiểm soát và quản lý các vấn đề lương một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.