Lại có rất nhiều bạn tạo câu hỏi là làm sao để nhận đắc số lượng bát cách di?n sao th?y <http://nct-vn.com/Cach-dien-thuy-tinh_m_368.html>trên các đường dây $SO$SO1$$kV , $SO$SO1$$kV , $SO$SO1$$kV , $SO$SO1$$kV , $SO$SO1$$kV? số lượng bát cách điện tuyển trạch án chiếu kinh nghiệm? chúng tôi phải nhớ các hào đầu nhi đó?

Để toan tính tuyển trạch số lượng bát cách điện thủy tinh trên đường dây chúng tôi phải dựa vào các yếu tố sau:

$HOVATEN$ chuẩn lậu quản tuyển trạch d , lấy bằng $SO$SO1$$mm/kV đối với môi trường bình thường , $SO$SO1$$mm/kV đối với môi trường ô nhiễm nhẹ , $SO$SO1$$mm/kV đối với môi trường ô nhiễm , $SO$SO1$$mm/kV đối với môi trường ô nhiễm nặng hoặc gần biển tới $SO$SO$SO$SO1$$$$km.

- cấp điện áp danh định ( Uđm , kV ): 22kV , $SO$SO1$$kV , $SO$SO1$$kV , $SO$SO1$$kV , $SO$SO1$$kV

$HOVATEN$ dài lậu quản của bát cách điện ( D , mm ): tra catalogue của nhà sản xuất cách điện thủy tinh , ví dụ: U$SO2$BS có bề dài lậu quản là $SO$SO1$$mm , U$SO3$BS có bề dài lậu quản là $SO$SO1$$mm , ... ( đây là tham số của nhà sản xuất LVIV/Ukraine ).

số lượng bát cách điện thủy tinh được tính theo xử phưæ ng sau: n=d*Umax/D

dĩ hậu thôi tri n thì qui tròn n thành số nguyên lớn hơn gần nhất.

Khi chọn số bát cách điện trong mỗi chuỗi còn phải tuân theo các request sau đây:

a. Số bát ( tất thảy xung xung cách điện ) trong một chuỗi néo của ĐDK điện áp đến $SO3$kV phải Thêm lên một bát so với chuỗi đỡ Phụ kiện đường dây. Với ĐDK điện áp $SO3$kV , số bát trong một chuỗi đỡ và néo lấy giống nhau. Riêng đối với đường dây $SO3$kV Thêm lên một bát trên toàn tuyến.
b. Cột vượt cao trên $SO2$m , số bát cách điện trong một chuỗi phải tăng so với số bát ở các cột khác của ĐDK đó.
· 1 bát khi đoạn vư­ợt có đặt thiết bị chống sét.
· 1 bát khi cột có mắc dây chống sét cho mỗi đoạn cột $SO2$m tăng độ cao thêm , kể từ chiều cao $SO2$m trở lên.
c. ĐDK điện áp đến 110kV xuyên qua khu vực có bạt hải trên $SO2$00 tới 2$SO3$m so với mực nước biển , cũng như ĐDK điện áp 220kV xuyên qua khu vực có bạt hải trên $SO2$00 tới $SO2$00m so với mực nước biển , phải Thêm lên 1 bát trong một chuỗi cách điện so với mục “a” và “b”.
ĐDK xuyên qua những vùng môi trường ô nhiễm nặng ( gần các công gia công nghiệp , bờ biển v.v. ) phải tùy theo hoàn cảnh cụ thể mà chọn số l­ượng và loại cách điện cho phù hợp.

Ví dụ: toan tính số lượng bát cách điện thủy tinh U$SO2$BS cho đường dây 22kV , đối với vùng khí hậu bình thường
d= 16mm/kV
Uđm = 22kV
Với cách điện thủy tinh U$SO2$BS , bề dài lậu quản D = $SO3$mm
Vậy , vận dụng xử phưæ ng trên ta có: n=16*22*$SO3$/$SO3$=$SO4$. 2 bát

Trên thực tế lưới điện 22kV ở $HOVATEN$ cũng sử dụng 2 bát cách điện cho chuỗi đỡ và 3 bát cách điện cho chuỗi néo.

Còn đối với xung xung cách điện khác như cách di?n polymer <http://nct-vn.com/Cach-dien-polymer_m_369.html>s? d?ng <http://nct-vn.com/Su-dung-thanh-cai-ong-nhom_m_370.html>thì sao?

Đối với cách điện polymer , thì chỉ cần một chuỗi cho tiếp thế các bát cách điện thủy tinh. Cách điện polymer có được chế tác theo cấp điện áp tương ứng với điện áp của đường dây.

Sự tình khác đặt ra là tuyển trạch cách điện ná dạng nhi U$SO2$BS , U1$SO2$B , U$SO$SO1$$BS , U2$SO2$B , ...?

tải trọng phá hủy của cách điện phụ thuộc vào: tải trọng của dây dẫn , tải trọng gió , khiên dẫn lực của dây dẫn , ... Đối với chuỗi đỡ , bình thường chỉ thừa tải trọng của dây dẫn theo phương bút đỉnh và tải trọng của gió , tổng tải trọng này nhỏ nên bình thường chuỗi đỡ ta chọn cách điện có tải trọng $SO2$kN ( U70BS hoặc U70BL ). Còn đối với chuỗi néo , ngoài tải trọng của dây theo phương bút đỉnh và tải trọng gió , cách điện néo còn phải thừa tải kéo của dây dẫn , giá trị bằng số này thường rất lớn ( 62kN đối với dây ACSR-18$SO1$/$SO2$; $SO2$kN đối với dây ACSR-2$SO2$/2; $SO3$kN đối với dây ACSR-$SO2$0/$SO2$ , ... ) nên bình thường đối với chuỗi néo cho dây ACSR-18$SO1$/$SO2$ trở lên , tải trọng tối thiểu của cách điện là 1$SO2$kN ( U120B )