II.5.49. ĐZ điện áp 110kV trở lên chỉ được dùng cách điện treo (cách điện thủy tinh, cách điện polymer hay còn gọi là cách điện silicon), tại các vị trí đặc biệt (đảo pha, bên cạnh chống sét, máy cắt, cầu dao v.v.) cho phép dùng sứ đứng hay sứ cách điện đứng phù hợp.
Cột có cross arm composite phù hợp thì không cần dùng insulators.
ĐZ voltage 35kV trở xuống may be sử dụng cách điện treo or sứ đứng.
II.5.50. Số bát cách điện treo (có Creepage distance của mỗi bát không nhỏ hơn 250mm) trong một chuỗi của ĐDK 6 - 35kV yêu cầu lấy như sau: đến 10kV - 1 bát; 15 và 22kV - 2 bát; 35kV - 3 bát.
Số bát sứ cách điện trong một chuỗi và loại cách điện đứng đối với ĐZ điện áp đến 35kV được lựa chọn không phụ thuộc vào độ cao so với mực nước biển.
Yêu cầu về insulator của ĐZ 15kV trong hệ thống trung tính nối đất trực tiếp được chọn như đối với ĐZ 10kV hệ thống trung tính cách ly.
Số bát cách điện treo trong một chuỗi cho ĐDK 110 - 500kV có độ cao đến 1000m so với mực nước biển được chọn theo công thức:

n=dxUmax/D

Trong đó:
· n là số insulator trong một chuỗi
· d là tiêu chuẩn đường rò lựa chọn, lấy bằng 16mm/kV đối với môi trường bình thường, 20mm/kV đối với môi trường ô nhiễm nhẹ, 25mm/kV đối với môi trường ô nhiễm, 31mm/kV đối với môi trường ô nhiễm nặng hoặc gần biển tới 5km.
· Umax là điện áp dây làm việc max của đường dây, kV.
· D là chiều dài đường rò của một bát cách điện, lấy theo số liệu của nhà chế tạo, mm.
Sau khi tính được n, qui tròn n thành số nguyên lớn hơn gần nhất.
Khi chọn loại bát cách điện treo cho mỗi chuỗi có chiều dài đường rò điện lớn hơn 2,3 lần chiều dài cấu tạo của chuỗi cách điện theo điều kiện điện áp làm việc, phải kiểm tra lại theo điều kiện quá điện áp đóng cắt. Trị số tính toán của quá điện áp đóng cắt lấy = 312kVmax đối với đường dây 110kV và 620kVmax đối với đường dây 220kV, 1175kV max với ĐZ 500kV.
II.5.51. Khi chọn số bát cách điện trong một chuỗi còn phải tuân theo các yêu cầu sau:
a. Số bát (tất cả các loại cách điện) trong một chuỗi néo của ĐDK voltage đến 110kV phải tăng thêm 01 bát so với chuỗi đỡ. Với ĐDK điện áp 220kV, số bát trong 01 chuỗi đỡ và néo lấy bằng nhau. Riêng đối với đường dây 500kV tăng thêm 01 bát trên toàn đường dây.
b. Cột vượt cao trên 40m, số bát cách điện trong một chuỗi phải tăng so với số bát ở các cột khác của ĐDK đó.
· 01 bát khi đoạn vư­ợt có đặt thiết bị chống sét.
· 01 bát khi cột có mắc dây chống sét cho mỗi đoạn cột 10m tăng cao thêm, kể từ chiều cao 40m trở lên.
c. ĐDK điện áp đến 110kV đi qua khu vực có độ cao trên 1000 tới 2500m so với mực nước biển, cũng như ĐZ điện áp 220kV đi qua khu vực có độ cao trên 1000 tới 2000m so với mực nước biển, phải tăng thêm 01 bát trong một chuỗi cách điện so với mục “a” và “b” của Điều này.
ĐDK đi qua những khu vực ô nhiễm nặng (gần các factory công nghiệp, sea v.v.) phải tùy theo condition cụ thể mà chọn số l­ượng và type cách điện cho phù hợp.
II.5.52. Hệ số an toàn của cách điện là tỉ số giữa tải trọng phá huỷ (cách điện đứng) hoặc độ bền cơ điện (cách điện treo) với tải trọng lớn nhất tác động lên cách điện khi ĐZ làm việc ở chế độ bình thư­ờng, không nhỏ hơn 2,7; ở nhiệt độ trung bình năm, không có gió thì không nhỏ hơn 5,0.
Trong chế độ sự cố của ĐZ, hệ số an toàn của cách điện treo không được nhỏ hơn 1,8 đối với ĐZ 220kV trở xuống và không được nhỏ hơn 2 đối với ĐZ 500kV.
Lực tác động lên cách điện kiểu treo trong chế độ sự cố của ĐZ xác định theo Điều II.5.83, 84.
Chỗ ĐZ giao chéo với đường ôtô cấp III trở lên, đường ôtô trong đô thị, đường sắt công cộng, đường thuỷ có thuyền bè qua lại thường xuyên, phải dùng cách điện kép.