Miễn phí Phần mềm Bán hàng – Siêu thị - Nhà sách
Ngân Long Solution đang phát hành miễn phí phiên bản thu gọn của Phần mềm Bán hàng - Siêu thị - Nhà sách.
Phiên bản này có đầy đủ chức năng phù hợp với các cửa hàng, siêu thị, nhà sách quy mô nhỏ.
Vui lòng xem chi tiết tại www.nganlong.com