http://www.dulieuvieclam.com là trang web tuyn dng mi cho mi người

Trang web hin ti có 500.000 h sơ trong database giúp nhà tuyn dng có th ch đng đ tìm kiếm nhân s cho công ty mình

Đi vi ng viên, đây cũng là nơi các ng viên có th tìm kiếm được công vic thích hp cho mình. Trang web hin ti mi ngày có hàng ngàn lượt truy cp t các nhà tuyn dng và người tìm vic. Ngoài ra, mi ngày có hàng trăm công vic mi được cp nht tài đây
Vi vy, các bn ng viên hãy to cho minh 1 profile tht n tượng ti trang web